Daugavpils Rothko Art Center LOGO CONTEST RULES

1. Vispārīgā Informācija:
1.1. Konkursu organizē Daugavpils Rotko mākslas centrs un Daugavpils pilsētas kultūras pārvalde.
1.2. Konkursa mērķis ir izstrādāt Daugavpils Rotko mākslas centra simboliku (tekstā turpmāk – logo), lai izveidotu centra vienotu vizuālo tēlu, radītu korporatīvo identitāti un veicinātu centra atpazīstamību Daugavpilī, Latvijā un pasaulē.
1.3. Konkurss ir atklāts, un konkursā var piedalīties ikviena juridiska vai fiziska persona.
1.4. Viens dalībnieks var iesniegt vairākus logo, taču katrs piedāvājums jānoformē un jāiesniedz atsevišķi, saskaņā ar nolikuma noteikumiem.
1.5. Darba jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, dokumentiem pievienojot kontaktinformāciju.
1.6. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2012.gada 8.jūnijam plkst. 16:00, Rīgā Latvijas Mākslas akadēmijā Kalpaka bulvārī, rektorātā.
1.7. Pēc noteiktā termiņa saņemtie konkursa darbi netiks pieņemti.
1.8. Konkursam iesniegtos materiālus atpakaļ neizsniedz.
1.9. Papildus paskaidrojumus par konkursa norisi var saņemt pa tālruni: 65423226 vai e-pastu maris.cacka@daugavpils.lv.
2. Informācija par logo prasībām:
2.1. Logo jābūt formā ģeometriskam, vienkāršam, lietojamam dažādos mērogos un uz dažādiem foniem;
2.2. Logo jārada asociācijas ar Marka Rorko klasiskā perioda glezniecību;
2.3. Logo jābūt tekstam „Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs” latviešu valodas versijai un „Daugavpils Mark Rothko Art Centre” angļu valodas versijai..
2.4. Logo izveidē var tikt izmantoti visi grafiskie un gleznieciskie līdzekļi;
2.5. Logo jābūt viegli transformējamam gan web lapas vajadzībām, gan biroja komplekta vajadzībām (veidlapa, aploksne, vizītkarte utml.), gan iespieddarbiem;
2.6. Logo stila grāmata jāiesniedz drukāta un brošēta A4 formātā ar ielīmētu CD ar oriģinālfailiem un jāiesūta elektroniski TIF un JPG formātos, apzīmēti ar devīzi uz e-pastu: maris.cacka@daugavpils.lv.
2.7. Darbam ir jāpievieno īss logo koncepts;
3. Logo vērtēšana:
3.1. Konkursa darbus izvērtē Daugavpils Rotko mākslas centra mākslinieciskā padome, sadarbībā ar pieaicinātiem speciālistiem;
3.2. Konkursa komisijas sekretārs novērtēs katra iesniegtā darba atbilstību konkursa nolikuma prasībām;
3.3. Katrs komisijas loceklis piešķir punktus (maksimālais punktu skaits 10). Katram darbam piešķirtais punktu skaits tiek summēts un dalīts ar vērtētāju skaitu;
3.4. Trīs labāk novērtētos darbus publicēs Daugavpils Rotko mākslas centra mājas lapā http://rothkoresidences.lv ;
3.5. Pirmā vieta tiks godalgota ar naudas prēmiju 300,- LVL (trīs simts lati 00 santīmi) apmērā iekļaujot normatīvajos aktos paredzētos nodokļus.
3.6. Otrā un trešā vieta saņems Marka Rotko mākslas albumu.
3.7. Konkursa rezultāti tiks izziņoti Daugavpils Rotko mākslas centra mājas lapā http://rothkoresidences.lv un uz iesniegumiem pievienotajām kontakta e-pasta adresēm līdz 2012.gada 29.jūnijam.
4. Konkursa vērtēšanas komisijas tiesības un pienākumi:
4.1. Konkursa komisija var lūgt paskaidrojumus darba autoram par iesniegto piedāvājumu, ja tas ir nepieciešams;
4.2. Konkursa komisija un konkursa pasūtītājs ir tiesīgs izmantot pirmo trīs godalgoto vietu logo tālākai izmantošanai;
4.3. Konkursa komisijai ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus, nepiešķirt kādu no vietām vai izsludināt jaunu konkursu;
5. Konkursa noslēgums un līguma sagatavošana:
5.1. Pēc konkursa godalgoto vietu noskaidrošanas, konkursa izsludinātājs slēdz līgumu ar visu trīs vietu ieguvējiem par autora mantisko tiesību atsavināšanu un turpmākas sadarbības iespējām, ja tādas nepieciešamas. Sagatavotais līgums tiks saskaņots ar līguma slēdzēju un stāsies spēkā pēc tā parakstīšanas;
5.2. Konkursa izsludinātājs var turpināt sadarbību ar kādu no konkursa dalībniekiem, lai iegūtu izsludinātājām maksimāli apmierinošu rezultātu.
6. Informatīvs pielikums:
6.1. Logo – taisnstūra konfigurācija, divas-trīs krāsas, daiļrades 20.gs.50 gadi, dziļums no ārtelpas iekštelpā; ieteicams izvairīties no uzsvērti lineāri definētiem laukumiem, lai nerastos asociācijas ar citiem pazīstamiem 20. gs. māksliniekiem (piemēram, Pīteru Mondriānu), kuri darināja ģeometriskas abstraktas gleznas.
6.2. Logo tā izpildījumā, jāatbilst M.Rotko radošās darbības klasiskajam periodam, ar kuru mākslinieks pasaulē vislabāk atpazīstams. Mākslinieks ar skatītāju runājot vienkāršā valodā par sarežģīto, izmanto tikai krāsu un ģeometriju. M.Rotko izmantoja vienu noturīgu formu, viegli to variējot un realizējot divu – trīs krāsu formu taisnstūru konfigurācijas. Tās optiski klājās viena virs otras, radot gaistošu efektu, kā arī plaknes un dziļuma ilūzijas spēli. Pagājušā gadsimta 50.gados mākslinieks mērķtiecīgi izmantojis spektra izteikti siltās krāsu gammas toņus – sarkano, dzelteno un oranžo ar to dažādajām niansēm.
6.3. Logo risinājumā vēlamies redzēt ideju izmantojot krāsu gammu, kas raksturo mākslinieka daiļrades 20.gs. 50.gadus.