1. Šo noteikumu mērķis ir informēt apmeklētājus un darbiniekus par nosacījumiem un uzvedības normām, kas jāievēro Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Rotko muzejs ekspozīcijās, izstāžu zālēs, konferenču un semināru zālēs un citās koplietošanas telpās.
 2. Šo noteikumu ievērošana vērsta uz Rotko muzeja īpašuma, kultūrvēsturiskā mantojuma un mākslas darbu saglabāšanu, sabiedriskās kārtības un publiskās uzvedības normu nodrošināšanu Rotko muzeja telpās, kā arī patīkama un kvalitatīva Rotko muzeja apmeklējuma sekmēšanu visām apmeklētāju grupām, t. sk. Rotko muzeja telpu nomniekiem.
 3. Rotko muzeja ekspozīciju zāļu uzraugiem un apsardzes personālam, kā arī visiem citiem Rotko muzeja darbiniekiem ir tiesības un pienākums sniegt informāciju, palīdzot Rotko muzeja apmeklētājiem, sadarbības partneriem un klientiem problēmu gadījumā, kā arī aizrādīt un rīkoties šo noteikumu neievērošanas gadījumā.

I. Rotko muzeja pieejamība

 1. Daugavpils valstspilsetas pašvladības iestāde Rotko muzejs ir pieejams apmeklētājiem darba laikā, kas ir publiski pieejams mājaslapā rothkomuseum.com un izvietots uz informatīvajām plāksnēm pie Rotko muzeja ieejas durvīm. Ārpus Rotko muzeja darba laika apmeklētāju vai klientu atrašanās Rotko muzejā iespējama tikai, iepriekš saskaņojot ar administrāciju.
 2. Rotko muzeja administrācijas un speciālistu apmeklējums iespējams, saskaņojot pa mājaslapā norādītajiem tālruņiem vai elektroniski vai piesakoties pie apsarga vai dežuranta.
 3. Sūtījumus muzejam iespējams nodot Rotko muzeja dežurantam vai apsargam Rotko muzeja darba laikā.
 4. Ieejas maksa un pakalpojumu cenas Rotko muzejā ir noteiktas, pamatojoties uz Daugavpils pilsētas domes apstiprināto 2019. gada 10. oktobra lēmumu Nr. 602 un publiski pieejamas Rotko muzeja mājaslapā rothkomuseum.com.
 5. Apmeklētājs par pakalpojumiem var norēķināties skaidrā naudā, ar maksājumu karti vai ar pārskaitījumu.
 6. Atrašanās Rotko muzeja ekspozīciju un izstāžu telpās ir atļauta ar biļetēm. Apmeklētājiem ir pienākums saglabāt šo biļeti līdz apmeklējuma beigām, kā arī pēc pieprasījuma uzrādīt to Rotko muzeja darbiniekiem.
 7. Ieejas biļešu tirdzniecība tiek pārtraukta 30 minūtes pirms Rotko muzeja slēgšanas. Nepieciešamības gadījumā izstāžu un ekspozīciju zāļu uzraugi un darbinieki atgādina apmeklētājiem par Rotko muzeja darba laika beigām, aicinot atstāt telpas.
 8. Rotko muzeja telpās ir atļauts pārvietoties ar bērnu ratiņiem un personām ar īpašām vajadzībām ratiņkrēslā, nebojājot izstāžu un ekspozīciju objektus, izstāžu aprīkojumu un Rotko muzeja koplietošanas inventāru.
 9. Apmeklētājiem ir tiesības izmantot Rotko muzeja liftus, izņemot atsevišķus gadījumus, kad tiek izziņots citādi.
 10. Rotko muzeja vai tā ekspozīcijas un izstāžu daļas izņēmuma kārtā var tikt slēgtas apskatei:
  • izstāžu un ekspozīciju vai atsevišķu eksponātu maiņas periodā;
  • valsts amatpersonu vizīšu laikā;
  • drošības apsvērumu dēļ;
  • tehnisku iemeslu dēļ.
 11. Informācija par Rotko muzeja slēgšanas gadījumiem tiek publicēta mājaslapā rothkomuseum.com, sociālo tīklu kontos, kā arī, izvietojot atbilstošus paziņojumus Rotko muzeja telpās.
 12. Rotko muzeja apmeklējums ar mājdzīvniekiem ir iespējams, tikai iepriekš saskaņojot ar administrāciju vai ar atbildīgajiem darbiniekiem kasē. Dzīvnieku skaļas uzvedības vai citas nepieņemamas uzvedības gadījumos Rotko muzeja darbiniekiem ir tiesības izraidīt apmeklētāju ar dzīvnieku no Rotko muzeja telpām, neatmaksājot samaksu par pakalpojumu.

 

II. Vispārīgie noteikumi apmeklētāju rīcībai

 

 1. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Rotko muzejs telpās aizliegts:
  • ienest ieročus, eksplozīvas, viegli izliesmojošas vielas un lietas;
  • smēķēt tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces;
  • gulēt uz sēdmēbelēm Rotko muzeja publiskajā daļā;
  • izvietot plakātus vai citus paziņojumus, izplatīt vai pārdot iespieddarbus vai suvenīrus bez saskaņojuma ar administrāciju;
  • vākt līdzekļus labdarībai vai veikt Rotko muzeja apmeklētāju aptaujas vai viedokļu izpēti bez saskaņojuma ar administrāciju;
  • izmest atkritumus tam neparedzētās vietās;
  • ierasties alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā, kā arī lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskās, psihotropās, toksiskās vai citas apreibinošās vielas. Rotko muzeja darbiniekiem ir tiesības neatļaut Rotko muzeja apskati personām, kas atrodas alkohola vai apreibinošo vielu reibumā;
  • bez iemesla aiztikt ugunsdzēšamos aparātus, elektrības slēdžus vai drošības trauksmes ierīces.
  • spēlēt uz Rotko muzeja koncertzāles flīģeļa bez saskaņošanas ar administrāciju.
 2. Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes Rotko muzeja ekspozīciju un izstāžu telpās aizliegts:
  • ienākt virsdrēbēs. Virsdrēbēm jāizmanto tām paredzētā garderobe.
  • ienest lietussargus, balonus, dronus, skrituļdēļus, velosipēdus, liela izmēra bagāžu, koferus, ceļojumu somas, mugursomas. Visas iepriekš uzskaitītās mantas un citus liela izmēra priekšmetus jāatstāj īpaši paredzētā mantu glabātuvē līdzās garderobei.
  • ienest ēdienus un dzērienus, ēst un dzert;
  • trokšņot vai runāt pa telefonu un veikt citas darbības, kas traucē Rotko muzeja apmeklētājiem;
  • pārvietoties aiz barjerām un norobežojumiem;
  • aizskart mākslas darbus, ieskaitot to noformējumu (rāmji, postamenti, vitrīnas u.c.);
  • aiztikt un pārvietot telpu iekārtojuma priekšmetus;
  • bojāt sienas un grīdas segumus;
  • patvaļīgi vērt vaļā logus;
  • pārvietoties ar jebkādiem braucamrīkiem, izņemot bērnu ratiņus vai ratiņkrēslu.
 3. Apmeklētājam jālikvidē sekas vai jāsedz seku likvidēšanas izdevumi, ja apmeklētāja darbības rezultātā radušies kādi telpu vai inventāra bojājumi, par ko sastādīts akts.
 4. Pieaugušajiem, kuri ierodas Rotko muzejā kopā ar bērniem, ir pienākums uzraudzīt bērnus un nodrošināt bērnu drošību, kā arī kontrolēt savu bērnu uzvedību un nodrošināt, lai bērni ievērotu muzeja apmeklēšanas noteikumus.
 5. Fotografēšana un filmēšana Rotko muzeja telpās
  • Publisku pasākumu un izstāžu laikā notiek fotografēšana un filmēšana.
  • Rotko muzeja telpās atļauta fotografēšana un filmēšana, ja tā netraucē citiem Rotko muzeja apmeklētājiem vai Rotko muzeja pasākumu norisei. Publiskojot fotografēto vai filmēto, nedrīkst pārkāpt trešo personu tiesības uz privātumu un personas datu aizsardzību Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.
  • Ja atsevišķos gadījumos nav izziņots citādi, aizliegts oriģināldarbu zālē fotografēt mākslinieka Marka Rotko oriģināldarbus.
  • Profesionāla fotografēšana vai profesionāla filmēšana atļauta, tikai iepriekš saskaņojot ar Rotko muzeja administrāciju.
  • Jebkuras fotografēšanas vai filmēšanas laikā aizliegts aizskart un apdraudēt mākslas darbus un Rotko muzeja mantu, kā arī trokšņot vai citādi traucēt citus apmeklētājus.
  • Noteikumu neievērošanas gadījumā Rotko muzeja darbiniekiem ir tiesības izraidīt fotosesijas dalībniekus, neatgriežot samaksu par ieejas biļetēm.
 6. Sabiedriskā drošība
  • Par jebkuru negadījumu Rotko muzeja telpās, t.sk. zādzību, miesas bojājumu nodarīšanu vai jebkuru citu veselību un dzīvību apdraudošu situāciju nekavējoties jāpaziņo Rotko muzeja darbiniekiem.
  • Nozaudētu mantu gadījumā jāvēršas pie Rotko muzeja apsarga, dežuranta vai administrācijas. Nozaudētie priekšmeti Rotko muzejā tiek glabāti 6 mēnešus.
  • Trauksmes paziņojuma gadījumā apmeklētajiem, saglabājot mieru, nekavējoties jāveic evakuācija atbilstoši evakuācijas plānam un centra darbinieku norādēm.

 

III. Rotko muzeja darbības kārtības nodrošināšanai un pārkāpumu novēršanai

 

 1. Apmeklētājiem un Rotko muzeja telpu īslaicīgajiem nomniekiem ir pienākums ievērot šos noteikumus, kā arī jebkurus citus Rotko muzeja darbinieku norādījumus.
 2. Rotko muzeja ārtelpās un iekštelpās notiek videonovērošana.
 3. Rotko muzeja darbiniekiem ir tiesības izraidīt apmeklētāju neatbilstošas uzvedības gadījumā, neatgriežot samaksu par ieejas biļetēm.
 4. Rotko muzeja darbiniekiem ir tiesības veikt konkrētas darbības (brīdināt, izraidīt no teritorijas vai telpām, izņemt lietas, kas neatbilst Rotko muzeja noteikumiem) vai uzaicināt varas pārstāvjus (policiju u. tml.) iesaistīties incidentu risināšanā.
 5. Ja Rotko muzeja darbiniekam ir aizdomas, ka apmeklētājs ir ienesis neatļautus priekšmetus vai piesavinājies Rotko muzejam piederošas lietas, Rotko muzeja darbiniekiem ir tiesības lūgt apmeklētājiem atvērt somas jebkurā vietā Rotko muzejā. Ja apmeklētāji nepakļaujas darbinieku prasībām, konflikta risināšanai tiek pieaicināta policija.
 6. Rotko muzejs neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, kas jebkāda iemesla dēļ nodarīts bez uzraudzības atstātām personīgajām mantām, kā arī transportlīdzekļiem, kas novietoti stāvlaukumos apkārt Rotko muzejam.
 7. Rotko muzejs neuzņemas atbildību par skapīšos un ģērbtuvē atstātajām mantām.
 8. Rotko muzejs neuzņemas atbildību par negadījumiem, kas radušies šo noteikumu pārkāpuma rezultātā.
 9. Sūdzības un ierosinājumus iespējams iesniegt Rotko muzeja administrācijai Iesniegumu likumā noteiktajā kārtībā.