Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru
sadalījumā pa amatu grupām

2024.gadā