Mēs savācām priekš Jums lielu grāmatu kolekciju un dokomentu, kuri ir veltīti Markam Rotko, kā arī visai mākslai kopumā, lai katrs varētu saņemt sev nepieciešamo informāciju. Lai varētu saglabāt grāmatas mēs lūdzam Jūs ievērot vienkāršus  bibliotēkas izmantošanas nosacījumus.

 

1.VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Bibliotēkas pamatpakalpojumi:
1.1.1. grāmatu un citu dokumentu lietošana bibliotēkas telpās;
1.1.2. datoru un interneta lietošana;
1.1.3. kataloga un datubāzes lietošana;
1.1.4. konsultācijas informācijas meklēšanā.
1.2. Par maksu tiek veikta:
1.2.1. kopēšana no bibliotēkā esošajiem dokumentiem, ievērojot Autortiesību likumu;
1.2.2. izdruka ar printeri.

  1. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJI

2.1. Bibliotēkas lietotāji ir Daugavpils Marka Rotko mākslas centra darbinieki,  A sektora apmeklētāji un rezidenču iemītnieki (programmas dalībnieki).
2.2. Par bibliotēkas apmeklētāju var kļūt arī ikviena persona, kas elektroniski (www.rothkocenter.com) vai papīra formātā  aizpildījusi pieteikumu formu un saņēmusi caurlaidi bibliotēkas apmeklējumam.

  1. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU APKALPOŠANAS KĀRTĪBA

3.1. Lietotāja apkalpošana bibliotēkā:
3.1.1. Lietotājs patstāvīgi vai ar bibliotēkas darbinieka palīdzību izvēlas nepieciešamos dokumentus.
3.1.2. Vajadzīgos dokumentus lietotājs saņem uzreiz, ja tie iepriekš tika norādīti pieteikuma formā.
3.1.3. Beidzot darbu, lietotājs nodod dokumentus atbildīgajai personai vai atstāj uz galda.
3.1.4. Lietotājs nedrīkst dokumentus izvietot plauktos.
3.1.5. Atsevišķos gadījumos grāmata var atrasties kādā no citām Daugavpils Marka Rotko mākslas centra telpām.
3.2. Vienlaikus drīkst lietot ne vairāk kā 5 dokumentus vai 1 elektronisko izdevumu. Elektroniskā izdevuma lietošana ir iespējama tikai ar bibliotekāra starpniecību.
3.3. Izmantot Bibliotēkā pieejamo datoru ir atļauts vienīgi informācijas meklēšanai un ieguvei.

  1. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU TIESĪBAS

4.1. Izmantot Bibliotēkas krājumu, informācijas sistēmu un pakalpojumus atbilstoši šiem Noteikumiem.
4.2. Saņemt informāciju par Bibliotēkas krājumu, informācijas sistēmu un pakalpojumiem.
4.3. Saņemt konsultācijas katalogu, datubāzu un citu informācijas resursu meklēšanā.
4.4. Ienest Bibliotēkā darbam nepieciešamās grāmatas un citus dokumentus, portatīvos datorus un citus darbam nepieciešamos priekšmetus, uzrādot tos bibliotēkas darbiniekam.
4.5. Iesniegt priekšlikumus par Bibliotēkas darba uzlabošanu.

  1. BIBLIOTĒKAS LIETOTĀJU PIENĀKUMI

5.1. Saudzīgi izturēties pret lietošanā saņemtajiem dokumentiem, nedrīkst tajos izdarīt nekādas atzīmes un pasvītrojumus, locīt un izplēst lapas, vai citādi tos bojāt.
5.2. Lietotājam, kas sabojājis dokumentu, tas jāaizstāj ar tādu pašu vai citu, kura atzīstama par satura un cenas ziņā līdzvērtīgu. Ja to nav iespējams izdarīt, sabojātā dokumenta vērtība jāatlīdzina naudā atbilstoši spēkā esošajai tirgus vērtībai.
5.3. Bibliotēkas telpās ievērot kārtību un klusumu, netraucēt citu lietotāju darbu.
5.4. Pierakstiem, dodoties strādāt uz bibliotēku, atļauts izmantot tikai grafīta zīmuli.